Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 HENDRIK-IDO-AMBACHT

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Hendrik-Ido-Ambacht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over gebruik van sociale voorzieningen en sociale contacten. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid en gebruik voorzieningen

  • Het aandeel inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 58% voor hulp bij vermoedens van huiselijk geweld tot 35% voor hulp bij moeite met rondkomen.
  • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn het consultatiebureau, de Voedselbank en ouderenwerk door de Blije Borgh het meest bekend.
  • Van de voorgelegde voorzieningen wordt het meest gebruik gemaakt van het consultatiebureau, gevolgd door mantelzorgondersteuning door MEE en een Wmo-voorziening via de SDD.

 

Mantelzorg

  • 28% van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2017. Een derde van de mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, 13% zorgt meer dan 20 uur per week.
  • Een kwart van de inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met 2017.
  • Zes op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen bij de zorg en 13% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning zijn de dag van de mantelzorg en het Alzheimer Café het meest bekend.

 

Sociale contacten

  • De meeste inwoners vinden dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen, 5% vindt dat hij of zij te weinig sociale contacten heeft. Deze laatste groep is even groot als twee jaar geleden.
  • 5% van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht leeft sociaal geïsoleerd en nog eens 5% kan gekenmerkt worden als enigszins geïsoleerd. Ook hier zien we geen verschillen met 2017.
  • De meeste inwoners kunnen een beroep doen op hun sociale netwerk als het gaat om hulp bij activiteiten als het huishouden, boodschappen doen en vervoer. Zo'n 6% zegt hiervoor niet terug te kunnen vallen op anderen.