Monitor 3D Dordrecht - 2e uitgave, najaar 2016

Gemeenten willen graag verantwoord en tijdig kunnen bijsturen wanneer er zich op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp. Participatiewet en Wmo) knelpunten voor doen. Er is veel informatie voorhanden, maar vaak versnipperd en niet altijd even up-to-date. Als regionaal kenniscentrum met langdurige lokale dieptekennis brengt het Onderzoekcentrum Drechtsteden in deze tweede ‘monitor 3D – Dordrecht’ de beschikbare informatie en cijfers voor alle drie decentralisaties tezamen.

Conclusie

Jeugdhulp

Uit cijfers van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein blijkt dat het aantal jeugdigen tot 18 jaar dat enige vorm van jeugdhulp ontvangt in Dordrecht iets is toegenomen in 2015 en zo’n 12% bedraagt. Het aandeel ligt hiermee hoger dan landelijk gemiddeld (10%). Bij de meeste jeugdigen in jeugdzorg is er geen sprake van stapeling; de meesten hebben enkel jeugdhulp.

In de eerste negen maanden van 2016 zijn er in Dordrecht 3.242 unieke cliënten in de regionale zorgmarkt ingestroomd. Dit zijn er al beduidend meer dan in heel 2015. Ook het aantal dossiers dat is afgesloten door de jeugdteams komt (naar alle waarschijnlijkheid) hoger uit dan in 2015. De teller stond per 30 september op 514 dossiers. Het merendeel van de jeugdigen in de regionale zorgmarkt doet een beroep op een individuele voorziening en maakt gebruik van zorg in natura.

Participatiewet

De groep met een verdiencapaciteit van 50-80% had vóór de invoering van de Participatiewet weinig kans op werk. Dat is nu beter mogelijk. Tot eind augustus zijn in 2016 door Baanbrekend Drechtsteden (BBD) 150 Dordtse inwoners geplaatst bij een werkgever, met loonkostensubsidie (veelal detacheringen). Daarnaast waren er ook 42 detacheringen SW (Sociale Werkvoorziening). Ook heeft de SDD voor de doelgroep schoolverlaters VSO/ PrO/Entree een specifieke aanpak ontwikkeld die landelijk als ‘good practice’ wordt gezien. Deze jongeren zijn hierdoor vroegtijdig in beeld en worden zo nodig door de SDD ondersteund richting werk. Hiermee wordt voorkomen dat er jongeren uit deze groep tussen wal en schip vallen. Drechtsteden breed zijn in 2016 tot en met augustus 118 leerlingen preventief besproken met scholen. Het aandeel in de instroom daalde van 20% in 2015 naar 15% in de eerste acht maanden 2016. Voor de groep met verdiencapaciteit >80% is er weinig veranderd. Van deze groep plaatste Baanbrekend Drechtsteden in 2016 tot en met eind augustus 258 Dordtenaren bij een werkgever. Het aandeel in instroom (circa 60%) en zittend bestand (circa 30%) bleef nagenoeg gelijk.

Wmo

Uit registraties van de SDD en het jaarverslag en de tweede bestuursrapportage wordt duidelijk dat minder inwoners - dan waar bij de overdracht vanuit de AWBZ rekening werd gehouden - aanspraak maken op ondersteuning op maat (een maatwerkvoorziening begeleiding individueel inclusief persoonlijke verzorging, begeleiding groep inclusief vervoer en/of kort verblijf). Mogelijk spreken de kwetsbare inwoners nu vaker hun eigen kracht aan of doen zij frequenter een beroep op het sociaal netwerk. Ook kunnen zij vanuit een algemene voorziening worden ondersteund (in plaats van dagbesteding doen zij vrijwilligerswerk of bezoeken zij een buurthuis). De SDD draagt in haar bestuursrapportages nog een andere verklaring aan; de daling komt vooral voort uit het opschonen van het bestand. Landelijk zijn er daarnaast signalen dat cliënten, door de eigen bijdrage CAK, vaker van ondersteuning afzien.