Privacyverklaring

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is het onderzoeksbureau van de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden in ons werk. Zoals u hier kan lezen, gaan wij zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om, volgens richtlijnen die uw privacy waarborgen. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Uw antwoorden op vragen in vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk door ons verwerkt. Wij garanderen dat enquêtegegevens die wij verzamelen nooit tot individuele personen zijn te herleiden.

Contactgegevens

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Telefoon secretariaat: (078) 770 3905

E-mail: OCD@drechtsteden.nl

  • Voor vragen over in het kader van de AVG kunt u mailen met de Functionaris Gegevensbescherming: FG@drechtsteden.nl.
  • Voor overige vragen kunt u mailen naar het Onderzoekcentrum Drechtsteden: OCD@drechtsteden.nl.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Hoe komen we aan uw adres en welke (persoons)gegevens hebben we van u?

Wanneer wij een onderzoek doen onder inwoners selecteren we een willekeurige groep inwoners uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Zo komen we aan namen en adressen. Meestal maken we een selectie uit de groep burgers van 18 jaar of ouder. Soms selecteren we ook nog op andere zaken, zoals wijk of buurt. Als u tot de groep burgers behoort waaruit wij een selectie maken, kunt u in onze steekproef terecht komen. Dat is dus toeval. Deze willekeurige selectie is een goede vertegenwoordiging van álle inwoners. Het is dus voor ons erg belangrijk dat u de vragenlijst zelf invult. U bent hiertoe niet verplicht, maar wij stellen uw medewerking wel erg op prijs.

Wij hebben alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn om een representatief onderzoek uit te kunnen voeren. Dit betreft:

  • naam
  • adres
  • geslacht
  • geboortedatum
  • huishoudenssamenstelling (alleen als dit relevant is voor het onderzoek).

Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens?

  • adres: Dit gebruiken we om u een uitnodigingsbrief (en eventueel daarna een herinneringsbrief) te sturen voor deelname aan het onderzoek. Wij geven nooit uw e-mailadres aan een ander onderzoeksbureau of externe partij; alle e-mails worden vanuit ons verstuurd. U kunt altijd zelf beslissen of u de een enquête wilt invullen.
  • geboortedatum en geslacht: Deze gegevens gebruiken we om gericht vragenlijsten te kunnen versturen. Sommige onderzoeken bijvoorbeeld alleen relevant voor mensen in een bepaalde leeftijdsgroep. Ook gebruiken we deze informatie om de representativiteit van het onderzoek te kunnen waarborgen; dus om te kijken of het aandeel mannen en vrouwen en het aandeel deelnemers per leeftijdsgroep overeenkomt met het werkelijk aantal inwoners in uw wijk/gemeente. Tot slot gebruiken we deze gegevens om de onderzoeksresultaten over verschillende groepen te rapporteren. Het gaat er dan om een algemeen beeld van bijvoorbeeld een leeftijdsgroep te schetsen. Wij zullen nooit gegevens publiceren die herleidbaar zijn tot individuele personen. Op basis van uw adres en geboortedatum, delen wij u in het databestand met de onderzoeksresultaten in bij bijvoorbeeld uw woonwijk of leeftijdscategorie. Daarna verwijderen we uw adres en geboortedatum (en overige persoonsgegevens) uit de analyse. Uw persoonsgegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden die u in de vragenlijsten geeft. We rapporteren de onderzoeksresultaten als het gemiddelde voor bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep.
  • naam: hier doen wij niets mee; dit gebruiken we alleen om u beter van dienst te kunnen zijn als u ons benaderd met een vraag en om u gericht aan te kunnen schrijven in de uitnodigingsbrief en/of herinneringsbrief.

Hoe garanderen we uw anonimiteit?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van uitnodigingen voor deelname aan onderzoeken die wij – meestal in opdracht van de gemeente en nooit in opdracht van commerciële partijen – uitvoeren. Bij de analyse van alle ingevulde vragenlijsten verwijderen we uw persoonsgegevens uit het analysebestand. Op deze manier is uw anonimiteit gewaarborgd. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Dat betekent dat wij nooit gegevens mogen en zullen publiceren of aan derden mogen geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Hoe zit het met de herinnering?

Alleen mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, ontvangen een herinnering. Hoe kan dat? Dat zit zo: wij geven iedereen die wij een vragenlijst sturen, een respondentnummer. Dit nummer staat op de brief (en in het geval van een schriftelijke vragenlijst staat het ook op de vragenlijst). We gebruiken het respondentnummer om de mensen die een vragenlijst nog niet hebben ingevuld een herinnering te kunnen sturen (en de mensen die al wel hebben gereageerd niet meer lastig te hoeven vallen). We houden in een apart bestand met namen en respondentnummers bij welke mensen de vragenlijst wel en niet hebben ingevuld. En daarnaast hebben we een apart bestand met de vragenlijstgegevens. Uw naam en de antwoorden die u geeft zijn dus nooit gekoppeld. En wanneer de onderzoektermijn is verlopen, worden de namen- en adressenbestanden vernietigd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben; de uitvoering van het betreffende onderzoek. Na afronding van het onderzoek verwijderen wij uw gegevens weer (ze blijven uiteraard wel bewaard in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP).