Privacyverklaring

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is het onderzoeksbureau van de Servicegemeente Dordrecht (onderdeel van de gemeente Dordrecht) en doet onderzoek voor de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Het OCD voert voornamelijk onderzoeken uit voor en onder verantwoordelijkheid van deze organisaties. In dat geval zijn wij hun verwerker. Soms voeren wij de onderzoeken uit onder eigen verantwoordelijkheid waardoor wij zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden in ons werk. Zoals u hier kan lezen, gaan wij zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om, volgens richtlijnen die uw privacy waarborgen. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Uw antwoorden op vragen in vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk door ons verwerkt. Wij garanderen dat enquêtegegevens die wij verzamelen niet tot individuele personen zijn
te herleiden.

Contactgegevens

De gemeente Dordrecht, waar het OCD onderdeel van uitmaakt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

Onderzoekcentrum Drechtsteden, onderdeel van de Gemeente Dordrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht 
e-mail: OCD@drechtsteden.nl

Voor vragen in het kader van de AVG of overige vragen kunt u mailen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden: OCD@drechtsteden.nl.

Hoe komen we aan uw adres en welke (persoons)gegevens hebben we van u?

Wanneer wij een onderzoek doen onder inwoners selecteren we een willekeurige groep inwoners uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Zo komen we aan namen en adressen. Wij mogen dat doen op grond van artikel 3.13 Wet basisregistratie personen in combinatie met artikel 44 van het Besluit basisregistratie personen. Meestal maken we een selectie uit de groep inwoners van 18 jaar en ouder. Soms selecteren we ook nog op andere zaken, zoals wijk of buurt. Als u tot de groep burgers behoort waaruit wij een selectie maken, kunt u in onze steekproef terecht komen. Dat is dus toeval. Deze willekeurige selectie is een goede vertegenwoordiging van álle inwoners. Het is dus voor ons erg belangrijk dat u de vragenlijst zelf invult. U bent hiertoe niet verplicht, maar wij stellen uw medewerking wel erg op prijs.

Wij hebben alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn om een representatief onderzoek uit te kunnen voeren. Dit betreft:

  • naam
  • adres
  • geslacht
  • geboortedatum
  • huishoudenssamenstelling (alleen als dit relevant is voor het onderzoek).
Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens?
  • adres: Dit gebruiken we om u een uitnodigingsbrief (en eventueel daarna een herinneringsbrief) te sturen voor deelname aan het onderzoek. Wij geven nooit uw e-mailadres aan een ander onderzoeksbureau of externe partij; alle e-mails worden vanuit ons verstuurd. U kunt altijd zelf beslissen of u een enquête wilt invullen.
  • geboortedatum en geslacht: Deze gegevens gebruiken we om gericht vragenlijsten te kunnen versturen. Sommige onderzoeken zijn bijvoorbeeld alleen relevant voor mensen in een bepaalde leeftijdsgroep. Ook gebruiken we deze informatie om de representativiteit van het onderzoek te kunnen waarborgen; dus om te kijken of het aandeel mannen en vrouwen en het aandeel deelnemers per leeftijdsgroep overeenkomt met het werkelijk aantal inwoners in uw wijk/gemeente. Tot slot gebruiken we deze gegevens om de onderzoeksresultaten over verschillende groepen te rapporteren. Het gaat er dan om een algemeen beeld van bijvoorbeeld een leeftijdsgroep te schetsen. Wij zullen nooit gegevens publiceren die herleidbaar zijn tot individuele personen. Op basis van uw adres en geboortedatum, delen wij u in het databestand met de onderzoeksresultaten in bij bijvoorbeeld uw woonwijk of leeftijdscategorie. Daarna verwijderen we uw adres en geboortedatum (en overige persoonsgegevens) uit de analyse. Uw persoonsgegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden die u in de vragenlijsten geeft. We rapporteren de onderzoeksresultaten als het gemiddelde voor bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep.
  • naam: hier doen wij niets mee; dit gebruiken we alleen om u beter van dienst te kunnen zijn als u ons benaderd met een vraag en om u gericht aan te kunnen schrijven in de uitnodigingsbrief en/of herinneringsbrief.
Hoe garanderen we uw anonimiteit?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van uitnodigingen voor deelname aan onderzoeken die wij – meestal in opdracht van de gemeente en nooit in opdracht van commerciële partijen – uitvoeren. Bij de analyse van alle ingevulde vragenlijsten verwijderen we uw persoonsgegevens uit het analysebestand. Op deze manier is uw anonimiteit gewaarborgd. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Dat betekent dat wij nooit gegevens mogen en zullen publiceren of aan derden mogen geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Hoe ziet het met de herinnering?

Alleen mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, ontvangen een herinnering. Hoe kan dat? Dat zit zo: wij geven iedereen die wij een vragenlijst sturen, een respondentnummer. Dit nummer staat op de brief (en in het geval van een schriftelijke vragenlijst staat het ook op de vragenlijst). We gebruiken het respondentnummer om de mensen die een vragenlijst nog niet hebben ingevuld een herinnering te kunnen sturen (en de mensen die al wel hebben gereageerd niet meer lastig te hoeven vallen). We houden in een apart bestand met namen en respondentnummers bij welke mensen de vragenlijst wel en niet hebben ingevuld. Daarnaast hebben we een apart bestand met de vragenlijstgegevens (antwoorden op de vragen in de vragenlijst). Uw naam en de antwoorden die u geeft zijn dus niet gekoppeld (zie ook de informatie hierover bij het onderwerp 'waarvoor gebruiken we uw (persoons) gegevens?' in deze privacyverklaring. Wanneer de onderzoektermijn is verlopen, worden de namen- en adressenbestanden vernietigd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben; de uitvoering van het betreffende onderzoek. Na afronding van het onderzoek verwijderen wij uw gegevens weer (ze blijven uiteraard wel bewaard in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe beschermen we uw (persoons)gegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn conform de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Delen wij uw gegevens met andere organisaties of personen?

Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties of personen als dit nodig is voor een optimale uitvoering van onze werkzaamheden die wij uitvoeren op basis van de hierboven genoemde doeleinden en grondslagen. Denk bijvoorbeeld aan de partij die de verzending van de enquêtes verzorgt, de leverancier die het platform faciliteert waarin de onderzoeken worden verwerkt en de drukker die de uitnodigings- of herinneringsbrieven verstuurt. Met organisaties die uw gegevens gebruiken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Welke rechten heeft u?

De AVG geeft diverse rechten, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Omdat wij uw gegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden, kunnen wij echter geen gehoor geven aan het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op beperking en het recht op vergetelheid, voor zover dit de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. Dit betekent dat u enkel het recht heeft om bezwaar te maken als u vindt dat de verwerking geen rechtmatige grondslag heeft. Meer informatie hierover kunt u hier lezen. 

Wilt u bezwaar indienen tegen deze gegevensverwerking, dan dient u daarvoor digitaal een verzoek in bij de gemeente Dordrecht via deze link
Wilt u zich afmelden voor deelname aan een onderzoek, neem dan contact op met ons via: OCD@drechtsteden.nl

Heeft u een vraag of klacht?

Als u algemene vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via OCD@drechtsteden.nl. Ook als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze naar dit e-mailadres sturen. 

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u volgens de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen. Dit doet u bij de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Daarnaast hebben we binnen onze organisatie een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u speciale vragen over het toezicht op de privacy binnen uw gemeente of het OCD? Dan mag u deze vraag stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te beschermen.

 Laatste update: juni 2022